Luật số lớn cho trường các biến ngẫu nhiên trong không gian Banach

Mã đề tài: 
QG.13.02
Ngày bắt đầu: 
04/2013
Số tháng thực hiện: 
24
Chủ trì không là cán bộ cơ hữu: 
TS. Trần Mạnh Cường
Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Tiếng Việt
Phân loại (nhóm A-B): 
B