Khoa Toán - Cơ - Tin học

Thời gian: 
T4, 25/05/2022 - 14:00
Địa điểm: 
Phòng 513T4
Người báo cáo: 
PGS.TSKH. Nguyễn Văn Lợi
Nội dung: 
   1. Giới thiệu chung về công ty và sản phẩm ra đa.
   2. Giới thiệu chi tiết về các bài toán-tin đang và sẽ nghiên cứu cho ra đa, trong đó bao gồm:
        - bài toán loại nhiễu
        - bài toán bám mục tiêu
        - bài toán phân loại mục tiêu
   3. Demo video một số kết quả đã triển khai trên đài ra đa đã làm với các bài toán trên.
   4. Một số hình thức hợp tác với bên ngoài đang triển khai.