Khoa Toán-Cơ-Tin học

Thời gian: 
T5, 22/12/2016 - 15:00
Địa điểm: 
409T3
Người báo cáo: 
GS. Phan Văn Tân, Khoa KTTV & HDH, ĐH KHTN
Tên báo cáo: 
Applied Mathematics-Informatics in Meteorology and Climatology