Iterates of holomorphic self-maps on pseudoconvex domains of finite and infinite type in {$\Bbb{C}^n$}

Tiêu đềIterates of holomorphic self-maps on pseudoconvex domains of finite and infinite type in {$\Bbb{C}^n$}
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2016
Tác giảKhanh, TVu, Ninh, VThu
Tạp chíProc. Amer. Math. Soc.
Thể tích144
Trang5197–5206
ISSN0002-9939
URLhttp://db.lic.vnu.edu.vn:2080/10.1090/proc/13138
DOI10.1090/proc/13138