HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐHQG

 

 

 1. 2 bản Công văn đề nghị cho phép bảo vệ luận án cấp ĐHQG do Chủ nhiệm Khoa ký (nêu rõ tính thiết thực của đề tài, những kết quả chính của luận án, mức độ tin cậy, giá trị khoa học và thực tiễn của các kết quả nghiên cứu).
 2. 2 bản Giới thiệu danh sách Hội đồng cấp ĐHQG chấm luận án tiến sĩ của khoa đề nghị (gồm 15 thành viên, kèm theo cơ quan công tác và số điện thoại liên hệ).
 3. 2 Biên bản buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở kèm theo Quyết nghị của Hội đồng (Trưởng phòng SĐH ký xác nhận, đóng dấu). 2 Biên bản xemina ở Bộ môn.
 4. 2 bản Xác nhận đã sửa chữa những thiếu sót của luận án (Có chữ ký của chủ tịch, NCS & CBHD và các thành viên hội đồng có ý kiến đề nghị chỉnh sửa, Trường ĐHKHTN xác nhận).
 5. Các phiếu nhận xét của thành viên Hội đồng. 2 bản Nhận xét của CBHD sau ngày bảo vệ cấp cơ sở (có xác nhận của cơ quan chủ quản). Văn bản này phải có chứng  nhận chữ ký người viết của Cơ quan chủ quản người đó (kể cả CB trong Trường ĐHKHTN. Không đóng dấu vào chữ ký người viết văn bản).
 6. 2 bản Danh sách cơ quan và cá nhân gửi tóm tắt luận án, ghi đầy đủ chức danh, học vị và chuyên ngành của cá nhân (Trường ĐHKHTN xác nhận, đóng dấu).
 7. 2 bản Trích yếu luận án bằng Tiếng Việt, 2 bản bằng Tiếng Anh (có chữ ký của NCS, CBHD).

        4 bản Trích yếu xóa tên (2 Việt, 2 Anh).

 1. 2 Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS (Theo mẫu).
 2. 2 bản Lý lịch khoa học của NCS (Cơ quan cử đi học ký xác nhận, đóng dấu).
 3. 2 bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp Đại học và bằng Thạc sĩ.
 4. 2 bản sao công chứng Bảng điểm thạc sĩ
 5. 2 bản sao Quyết định công nhận NCS, thay đổi tên đề tài, người hướng dẫn.
 6. 4 bộ photocopy các bài báo, công trình liên quan đến đề tài luận án của NCS, trong đó 3 bộ xóa tên NCS, CBHD, cơ quan NCS, CBHD trên các bài báo và công trình đó (Photo bìa, mục lục, nội dung của mỗi bài báo. Đóng thành quyển bìa mềm).
 7. 2 Giấy chứng nhận đồng ý cho sử dụng của đồng tác giả (ghi rõ họ tên, chức vụ, cơ quan công tác của đồng tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, số, trang, năm xuất bản). Văn bản này phải có chứng nhận chữ ký người viết của Cơ quan chủ quản người đó (kể cả CB trong Trường ĐHKHTN. Không đóng dấu vào chữ ký người viết văn bản).
 8. 4 luận án đóng bìa mềm, trong đó 3 bản không có thông tin về tên NCS, người hướng dẫn và Trường ĐHKHTN trong cả bản luận án.
 9. 5 bản Tóm tắt luận án, trong đó có 3 bản không có thông tin về NCS, người hướng dẫn và Trường ĐHKHTN.

Nếu NCS quá hạn, phải nộp lệ phí đọc PBĐL theo quy định