Học bổng của tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản (học bổng Shinnyo) năm học 2020 - 2021

Hạn cuối: 
Thứ ba, Tháng 10 20, 2020
Nội dung: 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các đơn vị chương trình xét cấp học
bổng của tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản (học bổng Shinnyo) năm học 2020 - 2021 cho học
sinh, sinh viên (HSSV) của Trường như sau:
1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
1.1. Đối với HSSV đã được nhận học bổng Shinnyo:
- Năm học 2019 - 2020 có kết quả học tập loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại xuất sắc trở
lên;
- Ưu tiên HSSV: Tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hỗ trợ cộng đồng,
hoàn cảnh khó khăn…
- Trường hợp học sinh, sinh viên đã được nhận học bổng nhưng không đáp ứng yêu cầu sẽ
được thay thế bằng HSSV cùng khóa, có đủ tiêu chuẩn.
1.2. Đối với HSSV lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo:
- HS lớp 10 đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên
năm 2020;
- SV năm thứ nhất, đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020;
- Có hoàn cảnh khó khăn/ cần được hỗ trợ kinh phí để học tập.
HSSV được nhận học bổng Shinnyo năm học 2020 - 2021 sẽ tiếp tục được tham gia chương
trình xét cấp học bổng Shinnyo vào những năm học tiếp theo, nếu đáp ứng các yêu cầu của
chương trình học bổng.
2. Chỉ tiêu học bổng:
2.1. Đối với học sinh: 19 học sinh nhận học bổng lần đầu và 32 học sinh nhận học bổng tiếp,
theo đó:
- Với học sinh lớp 10: 19 hồ sơ.
- Với học sinh đã nhận học bổng Shinnyo năm trước (học sinh lớp 11, 12 trong danh sách gửi
kèm): 32 hồ sơ. Học sinh nào đủ tiêu chí tiếp tục làm hồ sơ. Với những học sinh không đủ
tiêu chí xét nhận học bổng tiếp sẽ được thay bằng học sinh khác cùng khóa học.
2.2. Đối với sinh viên: 05 sinh viên nhận học bổng lần đầu và 9 sinh viên nhận học bổng
tiếp.
- Với sinh viên năm thứ nhất: 05 hồ sơ.
- Với sinh viên đã nhận học bổng Shinnyo năm trước (trong danh sách gửi kèm): 9 hồ sơ.
Sinh viên nào đủ tiêu chí tiếp tục làm hồ sơ. Với những sinh viên không đủ tiêu chí xét nhận
học bổng tiếp sẽ được thay bằng sinh viên khác cùng khóa học.
3. Trị giá mỗi suất học bổng

- Học bổng dành cho SV: 300 USD/SV/năm học.
- Học bổng dành cho HS: 200 USD/HS/năm học.
4. Hồ sơ đăng ký học bổng
4.1. Đối với học sinh, sinh viên đã được nhận học bổng Shinnyo:
- Bảng điểm học tập năm học 2019-2020, có xác nhận của đơn vị;
- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);
- Báo cáo việc sử dụng tiền học bổng;
- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập (nếu có);
- Bản photo các chứng nhận về: Hoạt động Lớp-Đoàn-Hội, hoạt động xã hội-cộng
đồng, nghiên cứu khoa học…(nếu có).
4.2. Đối với học sinh, sinh viên lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo:
- Bản photo giấy xác nhận điểm thi vào trường trung học phổ thông/giấy triệu tập thí
sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2020;
- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);
- Bài viết tìm hiểu về tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản và học bổng Shinnyo (có độ dài
không quá 02 tra
ng A4);
- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập (nếu có);
- Bản photo các chứng nhận về: Hoạt động Lớp-Đoàn-Hội, hoạt động xã hội-cộng
đồng, nghiên cứu khoa học…(nếu có).
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích
thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng
Shinnyo năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại,
Email, Danh mục tài liệu). Hồ sơ đã nộp không trả lại
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới HSSV, tiến hành xét chọn
theo đúng quy định, gửi danh sách (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về bộ phận
Chính trị và Công tác Sinh viên (304-T3), đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email:
phamhoanglong@hus.edu.vn trước ngày 20/10/2020.