Hệ mật mã Ellgamal biến thể trên đường cong Elliptic với chuỗi cơ số kép tối ưu

Tiêu đềHệ mật mã Ellgamal biến thể trên đường cong Elliptic với chuỗi cơ số kép tối ưu
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2015
Tác giảVinh, NHải, Trung, NĐức
Tạp chíTạp chí Khoa học Đại học Huế
Thể tích106
Tóm tắt

Trong nởi dung bĂo cĂo cừa mẳnh, chng tổi trẳnh b y cử thº mởt hằ mít mĐ trản ữớngcong Elliptic (Elliptic Curves Cryptography - ECC) l hằ ElGamal biân thâ. Hằ mítmĐ dỹa trản ữớng cong Elliptic gip l m giÍm ở d i kha m văn giỳ ữủc ở an to nso vợi cĂc hằ mít mĐ kha cổng khai truyên thống. Tuy nhiản, chi phẵ cho ph²p tẵnhnhƠn vợi th nh phƯn vổ hữợng (Q = d:P ) trản ữớng cong Elliptic li l mởt kh khncừa ECC. Cụng trong bĂo cĂo n y, chng tổi cụng trẳnh b y vê chuội cỡ số k²p tối ữu(Optimal double-base chains) gip l m giÍm chi phẵ tẵnh toĂn ph²p Q = d:P . Vợi phữỡngphĂp n y, chi phẵ cho ph²p tẵnh Q = d:P tốt hỡn so vợi phữỡng phĂp nhƠn nhanh truyênthống. Viằc tẳm kiâm chuội cỡ số k²p ữủc thỹc hiằn bơng chiân lữủc quy hoch ởng.Cuối cũng, chng tổi ữa ra phữỡng Ăn so sĂnh v kât quÍ so sĂnh phữỡng phĂp chuội cỡsố k²p vợi phữỡng phĂp truyên thống vợi ữớng cong trản trữớng nguyản tố hỳu hn ºkât luín ữủc tẵnh ữu viằt cừa chuội cỡ số k²p tối ữu. Bơng cĂch Ăp dửng chuội cỡ số k²ptối ữu v o hằ mít mĐ ECC, ta c ữủc mởt hằ mít mĐ an to n hỡn v c chi phẵ tẵnhtoĂn tốt hỡn.

URLhttp://jos.hueuni.edu.vn/index.php/TCKHDHH/article/view/2117