Giải tích trên đa tạp và tính liên thông tại vô hạn của các đa tạp con dìm

Mã đề tài: 
101.02-2014.49
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
03/2015
Số tháng thực hiện: 
24

Thành viên trong khoa

Vai trò
Chủ trì
Tình trạng đề tài: 
Chưa nghiệm thu
Tiếng Việt