Giải tích thô và Tính toán khoa học

Mã đề tài: 
101.02-2011.45
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
06/2012
Số tháng thực hiện: 
24

Thành viên trong khoa

Vai trò
Thành viên
Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Tiếng Việt