Giải tích số trong phương trình vi phân và ứng dụng

Mã đề tài: 
101.02.65.09
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
03/2009
Số tháng thực hiện: 
36
Chủ trì không là cán bộ cơ hữu: 
GS.TSKH. Nguyễn Hữu Công
Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Tiếng Việt