Giải tích Ngẫu nhiên và Ứng dụng

Mã đề tài: 
101.03-2010.06
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
03/2010
Số tháng thực hiện: 
24
Chủ trì không là cán bộ cơ hữu: 
GS. TSKH Nguyễn Duy Tiến
Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Tiếng Việt