Formulas for an explicit solution of the model nonlocal problem associated with the ordinary transport equation

Tiêu đềFormulas for an explicit solution of the model nonlocal problem associated with the ordinary transport equation
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2016
Tác giảTikhonov, IV, Tung, VNguyen Son
Thể tích24
Trang57-73
Thời gian xuất bản08
DOI10.25587/SVFU.2017.1.8437