Denoising Images using Sparse Representation and Linear Regression Model

Mã đề tài: 
QG.18.04
Ngày bắt đầu: 
02/2018
Số tháng thực hiện: 
24

Thành viên trong khoa

Vai trò
Chủ trì
Tình trạng đề tài: 
Chưa nghiệm thu
Tiếng Việt