Dáng điệu nghiệm của một số lớp phương trình vi phân và sai phân ẩn

Mã đề tài: 
101.01-2011.14
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
03/2010
Số tháng thực hiện: 
24

Thành viên trong khoa

Vai trò
Chủ trì
Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Tiếng Việt