Các mô hình xác suất phân tích ngữ nghĩa ẩn trong các tập dữ liệu lớn

Mã đề tài: 
QG.15.04
Ngày bắt đầu: 
04/2015
Số tháng thực hiện: 
24

Thành viên trong khoa

Vai trò
Chủ trì
Tình trạng đề tài: 
Chưa nghiệm thu
Tiếng Việt
Phân loại (nhóm A-B): 
B