Các định lý giới hạn cho trường các biến ngẫu nhiên

Mã đề tài: 
QG.16.09
Ngày bắt đầu: 
01/2016
Số tháng thực hiện: 
24

Thành viên trong khoa

Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Đánh giá: 
Tiếng Việt
Phân loại (nhóm A-B): 
A-B