The Brunk-Prokhorov strong law of large numbers for fields of martingale differences taking values in a Banach space

Tiêu đềThe Brunk-Prokhorov strong law of large numbers for fields of martingale differences taking values in a Banach space
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2013
Tác giảSon, TCong, Thang, DHung
Tạp chíStatist. Probab. Lett.
Thể tích83
Issue8
Trang1901–1910
ISSN0167-7152
URLhttp://db.lic.vnu.edu.vn:2080/10.1016/j.spl.2013.04.023
DOI10.1016/j.spl.2013.04.023