Bộ môn Giải tích

Thời gian: 
T6, 20/05/2016 - 09:00
Địa điểm: 
409 T3
Người báo cáo: 
TS. Trần Vũ Khanh (Đại học Wollongong, Úc)
Tên báo cáo: 
Regularity of the complex Green operator on CR manifolds
Nội dung: 

Sẽ thông báo sau.