Bất biến modular và Lý thuyết đồng Luân

Mã đề tài: 
101.01.51.09
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
03/2009
Số tháng thực hiện: 
36

Thành viên trong khoa

Vai trò
Chủ trì
Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Tiếng Việt