Bất biến modular và Lý thuyết đồng luân

Mã đề tài: 
101.01-2011.06
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
06/2012
Số tháng thực hiện: 
24

Thành viên trong khoa

Vai trò
Chủ trì
Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Tiếng Việt