Bài toán động trong môi trường phân lớp

Mã đề tài: 
107.02-2012.09
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
03/2013
Số tháng thực hiện: 
24

Thành viên trong khoa

Vai trò
Chủ trì
Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Tiếng Việt