Ứng dụng của tích phân môtivic vào lý thuyết các bất biến Donaldson-Thomas môtivic

Mã đề tài: 
QG.16.06
Ngày bắt đầu: 
01/2016
Số tháng thực hiện: 
24

Thành viên trong khoa

Vai trò
Chủ trì
Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Đánh giá: 
Tiếng Việt