Ngô Anh Tuấn

Ngô Anh Tuấn, Thạc sĩ
Thư điện tử VNU:
ngoanhtuan@vnu.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:
Tôpô Đại số, nghiên cứu dạng đại số của giả thuyết cổ điển về lớp cầu
Quá trình đào tạo:
  • 2006-2010: Cử nhân, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
  • 2010-2013: Thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
  • 2014-nay: Nghiên cứu sinh, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội