Trần Văn Nhung

Trần Văn Nhung, Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học