Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Minh Hoàng, Tiến sĩ
Thư điện tử VNU:
minhhoang@vnu.edu.vn
Điện thoại:
0985614370
Lĩnh vực nghiên cứu:
Lý thuyết mặt cực tiểu, mặt có độ cong trung bình hằng.
Quá trình đào tạo:
  • Cử nhân, Đại học Sư phạm Huế (2009)
  • Thạc sĩ, Đại học Paul Sabatier, Toulouse, CH Pháp (2011)
  • Tiến sĩ, Đại học Paul Sabatier, Toulouse, CH Pháp (2016)
Các môn giảng dạy:
  • Hình học vi phân
  • Đại số tuyến tính
  • Đại số đại cương
  • Toán cao cấp
  • Xác suất & Thống kê