Trương Thị Thùy Dung

Trương Thị Thùy Dung, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Sóng trong môi trường đàn hồi, tỷ số H/V