Đặng Đình Châu

Đặng Đình Châu, Phó giáo sư, Tiến sĩ