Vũ Thị Ngọc Ánh

Vũ Thị Ngọc Ánh, Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Sóng trong môi trường đàn hồi
Quá trình đào tạo:
  • 2008-2012: Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • 2012-2014: Học viên cao học trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • 2015- nay: Nghiên cứu sinh trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
Các môn giảng dạy:
  • Giải tích 1
  • Giải tích 2
  • Đại số tuyến tính