Scholarships

Title Discipline Institution Deadline
QUỸ HỌC BỔNG SINH VIÊN THẮP SÁNG NIỀM TIN Computer Science 20-09-2017
Chương trình học bổng Kumho Asiana học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 31-08-2017
Học bổng toàn phần Thạc sĩ CNTT liên kết quốc tế Information Technology Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) 28-08-2017
Đại học Scuola Normale Superiore (Italia) Mathematics Đại học Scuola Normale Superiore (italia) 30-08-2016
Học bổng tiến sỹ tại Trento, Ý. Mathematics Đại học Trento, Đại học Verona 27-07-2016
Học bổng tiến sỹ ngành Toán và thống kê Mathematics University of Modena and Reggio Emilia in agreement with the University of Parma and with the University of Ferrara. 30-06-2016
PhD Scholarship Mathematics Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, Ljubljana, Slovenia 30-06-2016
PhD Programmes Calls and Admissions Mathematics Padova University 17-06-2016
Research fellow (PhD candidate) in pure mathematics Mathematics Đại học Bergen (Nauy). Note: Ưu tiên hình học đại số và các lĩnh vực liên quan. 02-06-2016
Học bổng PhD Toán học tính toán tại Áo Mathematics Vienna Graduate School On Computational Optimization 31-05-2016