Staff

Đỗ Thanh Hà Head of Department
Doctor
Pattern Recognition and Document Image Analysis, Medical Image Processing , Optimize the computer vision algorithms in autonomous car , Machine Learning , Computer Vision
Nguyễn Thị Minh Huyền Head of Department
Doctor
Natural Language Processing
Vũ Tiến Dũng Deputy Head of Department
Doctor
Tính toán song song
Nguyễn Thị Hồng Minh Associate Professor, Doctor
Đỗ Trung Tuấn Associate Professor, Doctor
Cơ sở dữ liệu suy diễn
Phạm Thắng Doctor
Discrete Combinatorial Geometry, Additive Combinatorics, Geometric Measure Theory
Nguyễn Thị Bích Thủy Doctor
Xử lý ảnh số , Tối ưu DC & DCA, Cơ sở dữ liệu
Nguyễn Hải Vinh Doctor
Quy hoạch thực nghiệm tối ưu, Mật mã và an toàn dữ liệu
Hà Mỹ Linh Master
Xử lí ngôn ngữ tự nhiên
Hoàng Quốc Hùng Mạng Máy Tính, An Toàn Thông Tin