Vũ Tiến Dũng

Vũ Tiến Dũng, Doctor
Position in Department:
Deputy Head of Department
Research Fields:
Tính toán song song
Teaching:
  • Cơ sở dữ liệu, Tin học Cơ sở