Hà Mỹ Linh

Hà Mỹ Linh, Master
Education :
  • Cử nhân, 2012, Toán tin ứng dụng, ĐHKHTN
  • Thạc sĩ, 2015, Cơ sở toán cho tin học, ĐHKHTN

Projects

Project Code Start date Title Status
TN-15-04 March, 2015 Nghiên cứu sử dụng biểu diễn phân tán trong phân tích cú pháp phụ thuộc tiếng Việt Chưa nghiệm thu