Nghiên cứu sử dụng biểu diễn phân tán trong phân tích cú pháp phụ thuộc tiếng Việt

Mã đề tài:
TN-15-04
Tiêu đề: Nghiên cứu sử dụng biểu diễn phân tán trong phân tích cú pháp phụ thuộc tiếng Việt
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
March, 2015
Số tháng thực hiện:
12
Thành viên trong Khoa
Hà Mỹ Linh
Ngo The Quyen
Chủ trì
Thành viên
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: