Hoàng Thị Thiêm

Hoàng Thị Thiêm, Master
VNU mail:
thiemht@mim.edu.vn
Phone:
01664054309
Research Fields:
Phân tích tĩnh và động kết cấu tấm - vỏ vật liệu composite - FGM
Teaching:
  • Giải tích 1,2 cho Khoa ngoài
  • Đại số tuyến tính cho Khoa ngoài