Vũ Thị Ngọc Ánh

Vũ Thị Ngọc Ánh, Master
Research Fields:
Waves in elastic media
Education :
 • 2008-2012: Hanoi University of Science
 • 2012-2014: Hanoi University of Science
 • 2015-now: Hanoi University of Science
Teaching:
 • Giải tích 1
 • Giải tích 2
 • Đại số tuyến tính
Science Activities:
 • 1). Pham Chi Vinh, Vu Thi Ngoc Anh, Vu Phuong Thanh (2014), Rayleigh waves in an isotropic elastic half-space coated by a thin isotropic elastic layer with smooth contact, Wave Motion, 51, 496-504.
 • 2). Pham Chi Vinh, Vu Thi Ngoc Anh (2014), An approximate secular equation of Rayleigh waves in an isotropic elastic half-space coated with a thin isotropic elastic layer, Acta Mechanica, DOI 10.1007/s00707-014-1090-8.
 • 3). Pham Chi Vinh, Vu Thi Ngoc Anh (2014), Rayleigh waves in an orthotropic half-space coated by a thin orthotropic layer with sliding contact, International Journal of Engineering Science, 75, 154-164.
 • 4). Pham Chi Vinh, Vu Thi Ngoc Anh (2015), Effective boundary condition method and Rayleigh waves in orthotropic half-spaces coated by a thin layer with sliding contact, Archives of Mechanics, 67, 6, pp. 477–498.
 • 5). Pham Chi Vinh, Vu Thi Ngoc Anh (2016), Effective boundary condition method and approximate secular equations of Rayleigh waves in orthotropic half-spaces coated by a thin layer, Journal of Mechanics of Materials and Structures (11), 259-277.
 • 6). Pham Chi Vinh, Vu Thi Ngoc Anh and Nguyen Thi Khanh Linh (2016), On a technique for deriving the explicit secular equation of Rayleigh waves in an orthotropic halfspace coated by an orthotropic layer, Waves in Random and Complex Media, 26 (2), 176-188.
 • 7). Pham Chi Vinh, Vu Thi Ngoc Anh and Nguyen Thi Khanh Linh (2016), Exact secular equations of Rayleigh waves in an orthotropic elastic half-space overlaid by an orthotropic elastic layer, International Journal of Solids and Structures 83, 65–72.
 • 8). Pham Chi Vinh and Vu Thi Ngoc Anh (2016), Rayleigh waves in a layered orthotropic elastic half-space with sliding contact, Journal of Vibration and Control, DOI: 10.1177/1077546316677211.
 • 9). Pham Chi Vinh, Vu Thi Ngoc Anh (2016), Rayleigh waves in an orthotropic elastic half-space overlaid by an elastic layer with spring contact, Meccanica, 52 (4-5), 1189-1199.
 • 10). Pham Chi Vinh, Vu Thi Ngoc Anh (2015), An approximate secular equation of Rayleigh waves in an elastic half-space coated by a thin weakly inhomogeneous elastic layer, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 37, No. 1, pp. 71- 80.
 • 11). Phạm Chí Vĩnh, Vũ Thị Ngọc Ánh, Sóng mặt Rayleigh trong bán không gian đàn hồi phủ một lớp vật liệu với liên kết lò xo, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII Thành phố Đà Nẵng, 6-7/08/2015, pp. 1677-1684.