Phương pháp hàm số trong quy hoạch thực nghiệm tối ưu

Mã đề tài:
TN-14-01
Tiêu đề: Phương pháp hàm số trong quy hoạch thực nghiệm tối ưu
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
March, 2014
Số tháng thực hiện:
12
Thành viên trong Khoa
Nguyễn Hải Vinh Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: