Một số thuật toán học tự động không có hướng dẫn và ứng dụng trong xử lí ngôn ngữ tự nhiên

Mã đề tài:
TN-12-02
Tiêu đề: Một số thuật toán học tự động không có hướng dẫn và ứng dụng trong xử lí ngôn ngữ tự nhiên
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
March, 2012
Số tháng thực hiện:
12
Thành viên trong Khoa
Le Hong Phuong
Nguyễn Thị Minh Huyền
Chủ trì
Thành viên
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: