Các mô hình xác suất phân tích ngữ nghĩa ẩn trong các tập dữ liệu lớn

Mã đề tài:
QG.15.04
Tiêu đề: Các mô hình xác suất phân tích ngữ nghĩa ẩn trong các tập dữ liệu lớn
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
April, 2015
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Le Hong Phuong Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: