Nghiên cứu xây dựng một mô hình tính toán ngữ nghĩa tiếng Việt

Mã đề tài:
QG.12.22
Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng một mô hình tính toán ngữ nghĩa tiếng Việt
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
April, 2012
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Nguyễn Thị Minh Huyền Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: