Nghiên cứu ứng dụng các thuật giải ngẫu nhiên để giải một số bài toán tối ưu trong mạng thế hệ mới

Mã đề tài:
QG.12.21
Tiêu đề: Nghiên cứu ứng dụng các thuật giải ngẫu nhiên để giải một số bài toán tối ưu trong mạng thế hệ mới
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
April, 2012
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Lê Trọng Vĩnh Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: