Department of Informatics 's Projects

Code Start date Title Members Status
107.02-2015.09 May, 2016 Phương pháp tỷ số H/V trong môi trường phân lớp Trần Thanh Tuấn Đã nghiệm thu
107.02-2014.04 March, 2016 Sóng mặt Rayleigh và sóng một thành phần trong môn trường phân lớp Phạm Chí Vĩnh Chưa nghiệm thu
TN-15-03 March, 2015 Phương pháp hàm ứng suất để phân tích ổn định phi tuyến của kết cấu FGM có gân gia cường dựa trên lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất Nguyễn Thị Nga Chưa nghiệm thu
107.02-2013.02 March, 2014 Tiếp cận giải tích để phân tích phi tuyến kết cấu FGM có gân gia cường Đào Văn Dũng Chưa nghiệm thu
107.02-2012.09 March, 2013 Bài toán động trong môi trường phân lớp Trần Thanh Tuấn Đã nghiệm thu
107.02-2012.12 March, 2013 Sóng trong các môi trường đàn hồi Phạm Chí Vĩnh Đã nghiệm thu
TN-12-01 March, 2012 Một số vấn đề ổn định của panel trụ không hoàn hảo có cơ tính biến thiên Nguyễn Thị Nga Đã nghiệm thu
107.02-2010.07 March, 2010 Sóng trong các môi trường đàn hồi Phạm Chí Vĩnh Đã nghiệm thu