Department of Informatics 's Projects

Code Start date Title Members Status
VINIF.2020.DA14 October, 2020 Developing a system to support fake news detection in online social networks Nguyễn Thị Minh Huyền
Đỗ Thanh Hà
Nguyễn Hải Vinh
Chưa nghiệm thu
January, 2019 Auto Segmentation the Organs over Medical Images Đỗ Thanh Hà Chưa nghiệm thu
QG.18.04 February, 2018 Denoising Images using Sparse Representation and Linear Regression Model Đỗ Thanh Hà Chưa nghiệm thu
TN-15-04 March, 2015 Nghiên cứu sử dụng biểu diễn phân tán trong phân tích cú pháp phụ thuộc tiếng Việt Hà Mỹ Linh Đã nghiệm thu
TN-14-01 March, 2014 Phương pháp hàm số trong quy hoạch thực nghiệm tối ưu Nguyễn Hải Vinh Đã nghiệm thu
QG.12.22 April, 2012 Nghiên cứu xây dựng một mô hình tính toán ngữ nghĩa tiếng Việt Nguyễn Thị Minh Huyền Đã nghiệm thu
QG.12.21 April, 2012 Nghiên cứu ứng dụng các thuật giải ngẫu nhiên để giải một số bài toán tối ưu trong mạng thế hệ mới Lê Trọng Vĩnh Đã nghiệm thu
TN-12-02 March, 2012 Một số thuật toán học tự động không có hướng dẫn và ứng dụng trong xử lí ngôn ngữ tự nhiên Nguyễn Thị Minh Huyền Đã nghiệm thu