Nguyễn Thị Minh Huyền 's page

Tài liệu môn học

Sinh viên truy cập tới bài giảng, bài tập các môn học trên trang web môn học của Khoa:

http://mim.hus.vnu.edu.vn/courses

Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập được cung cấp trên lớp.