Nguyễn Việt Hùng

Nguyễn Việt Hùng, Thạc sĩ

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
TN-14-04 Tháng 3, 2014 Nghiên cứu xây dựng một công cụ xác định đồng sở chỉ trong văn bản tiếng Việt Đã nghiệm thu