Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Minh Hải, Cử nhân
Lĩnh vực nghiên cứu:
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Quá trình đào tạo:
  • 2004-2005: Lớp CNTN Toán, Khoa Toán-Cơ-Tin, Đại học Khoa Học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 2005-2010: Toán Tin Ứng dụng, Khoa Toán-Cơ-Tin, Đại học Quốc gia Tula 2011-2013: Toán Tin Ứng dụng, Khoa Toán-Cơ-Tin, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Các môn giảng dạy:
  • Tin học cơ sở 1 Tin học cơ sở 4 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Toán rời rạc