Java programming for K61 CNTN và Toán học; HK2 năm học 2016-2017

Introduction to Computer Science (Environmental Science)

Tin học cơ sở 1 (K62 Toán-Tin ứng dụng + Máy tính và Khoa học thông tin)

Tin học cơ sở 4 (sử dụng ngôn ngữ lập trình Java) - CIS 60