Undergraduate courses

Teacher: Đỗ Thanh Hà

Teacher: Vũ Tiến Dũng

This is the private computer vision group. Participants will learn, discuss and find the solutions for some advanced topics in computer vision

  

Java programming for K61 MT&KHTT (Học kì 2 năm học 2016_2017)

Học phần Tin học cơ sở 4: Lập trình cơ bản với Java

Học phần cho sinh viên K61 AMI & CIS