Skip available courses

Available courses

Teacher: Đỗ Thanh Hà

Teacher: Vũ Tiến Dũng

This is the private computer vision group. Participants will learn, discuss and find the solutions for some advanced topics in computer vision

  

Java programming for K61 MT&KHTT (Học kì 2 năm học 2016_2017)

Học phần Tin học cơ sở 4: Lập trình cơ bản với Java

Học phần cho sinh viên K61 AMI & CIS  

Java programming for K61 CNTN và Toán học; HK2 năm học 2016-2017

Introduction to Computer Science (Environmental Science)

Tin học cơ sở 1 (K62 Toán-Tin ứng dụng + Máy tính và Khoa học thông tin)

Tin học cơ sở 4 (sử dụng ngôn ngữ lập trình Java) - CIS 60

Lập trình C/C++ (học phần tiên quyết: THCS4, Lập trình hướng đối tượng)

tên, mk k58cis

Introduction to Linux

Introduction to statistical machine learning

Học phần cao học "Xử lí ngôn ngữ tự nhiên" 2015


Skip course categories