Skip available courses

Available courses

Học phần Tin học cơ sở 4: Lập trình cơ bản với Java

Học phần cho sinh viên K58 CIS (tên và mk k58cis)

Introduction to Computer Science (Environmental Science)

Tin học cơ sở 1 (K60 Máy tính và Khoa học thông tin)

Tin học cơ sở 4 (sử dụng ngôn ngữ lập trình Java) - CIS 60

Lập trình C/C++ (học phần tiên quyết: THCS4, Lập trình hướng đối tượng)

tên, mk k58cis

Introduction to Linux

Introduction to statistical machine learning

Học phần cao học "Xử lí ngôn ngữ tự nhiên" 2015


Skip course categories