Thông báo Hội Khoa

Khoa Toán - Cơ -Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tiền thân là Khoa Toán-Lý, sau đó là Toán – Cơ,  Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội sẽ tổ chức lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng 60 năm thành lập khoa (1956-2016) vào ngày thứ bảy, 08 tháng 10 năm 2016. 

Trang